Welcome Message

สวัสดีครับ สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่รักทุกท่าน

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยฯ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในแบบ Hybrid โดยจัดประชุม onsite ที่โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สมาชิกท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมประชุม onsite สามารถฟังประชุมผ่านระบบ online ได้ ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้แนะนำกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ วาระ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ พร้อมกับนำเสนอแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ อีกทั้งราชวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารเย็น (Dinner buffet) ให้กับสมาชิกและผู้ติดตาม ในเย็นวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯและครอบครัวมีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ร่วมสนทนา ทักทายให้หายคิดถึงกัน

ราชวิทยาลัยฯมีความตั้งใจจัดกิจกรรมวิชาการให้สมาชิกได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึง ไม่ว่าท่านจะพำนักหรือทำงานอยู่ที่ใด และมีแผนการจัดกิจกรรมวิชาการดี ๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในนามของกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ ประธานวิชาการ และทีมงาน ที่ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้อย่างเรียบร้อยดีงาม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Enim eum aliquam rerum veritatis perspiciatis. Sunt libero alias eum, voluptas, itaque quibusdam totam porro fugit tempore corporis provident aut dolorem ab?

สวัสดีครับ สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่รักทุกท่าน

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยฯ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในแบบ Hybrid โดยจัดประชุม onsite ที่โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สมาชิกท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมประชุม onsite สามารถฟังประชุมผ่านระบบ online ได้ ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้แนะนำกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ วาระ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ พร้อมกับนำเสนอแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ อีกทั้งราชวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารเย็น (Dinner buffet) ให้กับสมาชิกและผู้ติดตาม ในเย็นวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯและครอบครัวมีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ร่วมสนทนา ทักทายให้หายคิดถึงกัน

ราชวิทยาลัยฯมีความตั้งใจจัดกิจกรรมวิชาการให้สมาชิกได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึง ไม่ว่าท่านจะพำนักหรือทำงานอยู่ที่ใด และมีแผนการจัดกิจกรรมวิชาการดี ๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในนามของกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ ประธานวิชาการ และทีมงาน ที่ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้อย่างเรียบร้อยดีงาม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

สวัสดีครับ สมาชิก ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกวิทยาแห่งประเทศไทย ทุกท่าน การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่1 จะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 พค 2567 ที่ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี และสามารถเข้าประชุมแบบ online ได้ ทำให้สมาชิกทุกท่านเข้าถึงการประชุมได้ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตาม

Theme หลักของการประชุม คือ “office based procedures” หรือกระบวนการ เพื่อการตรวจ วินิจฉัย รักษา ที่สามารถทำได้ ใน คลินิก แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวโน้มการให้การรักษาพยาบาลในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดประสบการณ์ สมาชิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ขอเชิญชวนทุกท่านครับ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ
ประธานอนุกรรมการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

Registration

ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน

Onsite
15 มีนาคม - 20 เมษายน 2567
Online
1.สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี (เกิด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2508 เป็นต้นไป) 3,000 1,500
2.นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยินและนักแก้ไขการพูด) 3,000 1,500
3.แพทย์และทันตแพทย์ที่ไม่ใช่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ และไม่ใช่เป็นแพทย์ประจำบ้าน ENT 4,000 2,000
4.บุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 2,000 1,000
5.1 แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ENT ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการฝึกอบรมปัจจุบัน 5.2 สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป (เกิดในปีพ.ศ. 2507 และก่อนหน้านั้น) 5.3 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดปัจจุบัน 5.4 อนุกรรมการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องชุดปัจจุบัน ยกเว้นค่าลงทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับจากการลงทะเบียน

Onsite 15 มีนาคม - 20 เมษายน 2567
Onsite 21 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

Online

1.เข้าร่วมงาน onsite
2.เข้าฟังประชุม online ผ่านเว็บไซต์
3.coffee break
4.อาหารกลางวัน*
5.เข้าร่วมงาน Gala Dinner*
6.Conference material
7.คะแนน CME
สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยฯ และผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมแบบ onsite จะได้รับสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
1). ได้รับคูปองสำหรับรับประทานอาหารกลางวันสำหรับตนเองและผู้ติดตาม 1 ท่านทั้งสามวัน หากมีผู้ติดตามเกิน 1 ท่าน ผู้ติดตามคนที่สองเป็นต้นไปที่มีอายุตั้งแต 12 ปีขึ้นไป ต้องซื้อคูปองค่าอาหาร กลางวันคนละ 400 บาทต่อวัน (สำหรับเด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
2). ได้รับคูปองสำหรับอาหารเย็นที่ราชวิทยาลัยฯ จัดเลี้ยง (Dinner Buffet) ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 สำหรับตนเองและผู้ติดตาม 1 ท่าน หากมีผู้ติดตามเกิน 1 ท่าน ผู้ติดตามคนที่สองเป็นต้นไปที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องซื้อคูปองค่า Dinner Buffet คนละ 850 บาท (สำหรับเด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย)
3). กรณียกเลิกการลงทะเบียน ก่อน 31 มีนาคม 2567 คืนเงิน 100% , ยกเลิกภายใน 15 เมษายน 2567 คืนเงิน 50% หลังจากนั้น ไม่มีการคืนเงิน โดยจะทำการคินเงินภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
4). ใบเสร็จรับเงินตัวจริงสามารถรับได้วันประชุม (1-3 พฤษภาคม 2567) เท่านั้น กรณีไม่สามารถรับวันงานประชุมได้ สามารถกดโหลดได้ในหน้าโปรไฟล์วันที่ 1 พ.ค 2567 เป็นต้นไป

Click เพื่อ Download ตารางการประชุม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางการประชุม

Chandelier1,2
Time Title
08.00-08.30
ลงทะเบียน
08.30-09.30
พิธีเปิด

เลขาธิการ กล่าวรายงาน และเรียนเชิญประธานราชวิทยาลัยฯ ขึ้นเวที    พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์

ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

แนะนำกรรมการบริหาร วาระ 2567-2569
นโยบาย แนวทางดำเนินการของราชวิทยาลัย
ผู้บรรยาย
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์
นพ.สาธิต ก้านทอง

ประธานวิชาการ เรียนเชิญประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2567 รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

09.30-09.45
Coffee Break
09.45-11.15
Topic อนุสาขา Larynx

พลตรีหญิง รศ. ปริยนันทน์ จารุจินดา (Moderator)
Office-based Laryngeal procedure    
1.Thyro-hyoid approach with endoscopy    ผู้บรรยาย: ผศ พญ. อลีนา สรรค์ธีรภาพ  
2.Crico-thyroid approach with endoscopy     ผู้บรรยาย: อ.พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล
3.EMG-guided crico-thyroid approach     ผู้บรรยาย: ผศ พญ. ฉันทิชา โชติกวณิชย์
4.Botox injection in severe palatal myoclonus     ผู้บรรยาย1: พ.ท.จักรกฤษฎิ จันทวานิช ผู้บรรยาย2: พลตรีหญิง รศ.  ปริยนันทน์ จารุจินดา 
Office-based swallowing procedure    
5.Dysphagia office-base diagnosis     ผู้บรรยาย: อ. พญ พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
6.Office-base treatment in swallowing problem     ผู้บรรยาย: ผศ.พญ สุนันท์ องอาจ

11.15-11.45
Corporate symposium

Smart Spending: Allergic Rhinitis Management in Thailand
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร (Moderator)
ผู้บรรยาย: ศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล
สนับสนุนโดยบริษัท GSK จำกัด

11.45-12.45
Luncheon symposium

"Holistic Care in Otolaryngology: monitoring the patient's pathway with EAR and Respiratory"
ผู้บรรยาย: 
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
ผู้บรรยาย: รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
สนับสนุนโดยบริษัท A.Menarini จำกัด

12.45-14.15
Topic อนุสาขา Sleep

ผศ. พญ. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ (Moderator)
1. PSG Interpretation and application    ผู้บรรยาย: รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ
2. เกณฑ์การเบิกจ่าย CPAP    ผู้บรรยาย1: ผศ.(พิเศษ) พญ.นทมณฑ์ ชรากร  ผู้บรรยาย2: พญ.ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร
พิธีเปิด Service plan เขต 5 หนึ่งเขตฯ หนึ่ง sleep center
3. Round table discussion ประสบการณ์การตรวจ polysomnogram ในรพ.สาธารณสุข ปัญหา และ อุปสรรค
Moderator
พญ.เปรมวดี ถาวรประดิษฐ์
พญ.ธิติมา แสงจันทร์    
วิทยากร
ผศ.(พิเศษ)นพ.ชวน ชีพเจริญรัตน์
นพ.ธวัชชัย ทองประเสริฐ 
นพ. ลิขิต ขัตติยวิทยากุล
นพ.พิชญ์ อมตะมหัทธนะ

14.15-14.45
Corporate symposium

Intra oral negative air pressure เทคโนโลยี และทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย OSA
ผู้บรรยาย :
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ 
สนับสนุนโดยบริษัท นำวิวัฒน์ จำกัด

14.45-15.00
Coffee Break
15.00-15.30
Corporate symposium

Beyond Mucolytic Action with N-Acetylcysteine : Impacts on Human Health
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร (Moderator)
ผู้บรรยาย : ผศ.นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน
สนับสนุนโดยบริษัท SM Pharma  จำกัด

15.30-17.00
Topic อนุสาขา Otology

รศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย (Moderator)
Current trend in office-based otoendoscopy    
1. Endoscopic used for diagnosis & surveillance    ผู้บรรยาย: ผศ.พญ.ศิรินันท์ จั่นทอง
2. Endoscopic IT injection    ผู้บรรยาย: นพ. เผ่าพงษ์ เผ่าสำราญ
3. Endoscopic myringotomy with PET insertion    ผู้บรรยาย: ผศ.ดร.พญ.ภัทรวดี ประยืนยง
4. Endoscopic Myringoplasty    ผู้บรรยาย: อ.นพ.ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์

การประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2566 (State room 2)
Time Title
13.00-13.20
Efficacy of intranasal corticosteroids spray versus placebo in post-operative endoscopic sinus surgery of patient with sinus fungal ball

ผู้บรรยาย: พญ.ธัญญา ธนกำธร
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

13.20-13.40
The use of narrow-band imaging to improve pathological margin in oral squamous cell carcinoma: a prospective randomized controlled trial

ผู้บรรยาย: พญ.ธิดารัตน์ โบว์วงศ์ประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.40-14.00
A comparison of patient satisfaction among topical anesthetic teachniques in transnasal fiberoptic laryngoscopy, a double-blinded randomized controlled trial

ผู้บรรยาย: นพ.พชร ร่วมพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.00-14.20
Cryoablation for reducing nasal symptoms in chronic rhinitis patient A randomized controlled trial

ผู้บรรยาย: พญ.พัชรมัย ทาไธสง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

14.20-14.40
Survival rate of head and neck squamous cell carcinoma patients by clinical and pathological staging

ผู้บรรยาย: พญ.สุพักตร์ ศรรักษ์จรัส คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

14.40-15.00
Comparison of effectiveness between autologous Platelet-rich plasma and autologous fat with Platelet-rich fibrin in injection laryngoplasty for patients with unilateral vocal fold paralysis

ผู้บรรยาย: พญ.วนัสนันท์  สุดสมัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

15.00-15.20
Therapeutic options of post-COVID-19 related olfactory dysfunction: a systematic review and meta-analysis*

ผู้บรรยาย: พญ.วรฤทัย อัศวภูษิตกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.20-15.40
The correlation of pure tone air conduction threshold from modified hughson-westlake and randomized frequency with intensity method

ผู้บรรยาย: นพ.ธนพล วิทยาพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.40-16.00
Association of olfactory dysfunction and hearing loss versus olfactory dysfunction alone with mild cognitive impairment

ผู้บรรยาย: นพ.ภคพล กรมพิศาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.00-16.20
The impact of nocturnal pulse oximetry on prediction of successful tracheostomy decannulation in children

ผู้บรรยาย: พญ.พรรณรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่