Welcome Message

สวัสดีครับ สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่รักทุกท่าน

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยฯ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในแบบ Hybrid โดยจัดประชุม onsite ที่โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สมาชิกท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมประชุม onsite สามารถฟังประชุมผ่านระบบ online ได้ ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้แนะนำกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ วาระ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ พร้อมกับนำเสนอแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ อีกทั้งราชวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารเย็น (Dinner buffet) ให้กับสมาชิกและผู้ติดตาม ในเย็นวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯและครอบครัวมีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ร่วมสนทนา ทักทายให้หายคิดถึงกัน

ราชวิทยาลัยฯมีความตั้งใจจัดกิจกรรมวิชาการให้สมาชิกได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึง ไม่ว่าท่านจะพำนักหรือทำงานอยู่ที่ใด และมีแผนการจัดกิจกรรมวิชาการดี ๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในนามของกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ ประธานวิชาการ และทีมงาน ที่ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้อย่างเรียบร้อยดีงาม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Enim eum aliquam rerum veritatis perspiciatis. Sunt libero alias eum, voluptas, itaque quibusdam totam porro fugit tempore corporis provident aut dolorem ab?

สวัสดีครับ สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่รักทุกท่าน

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยฯ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในแบบ Hybrid โดยจัดประชุม onsite ที่โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สมาชิกท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมประชุม onsite สามารถฟังประชุมผ่านระบบ online ได้ ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้แนะนำกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ วาระ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ พร้อมกับนำเสนอแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ อีกทั้งราชวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารเย็น (Dinner buffet) ให้กับสมาชิกและผู้ติดตาม ในเย็นวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯและครอบครัวมีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ร่วมสนทนา ทักทายให้หายคิดถึงกัน

ราชวิทยาลัยฯมีความตั้งใจจัดกิจกรรมวิชาการให้สมาชิกได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึง ไม่ว่าท่านจะพำนักหรือทำงานอยู่ที่ใด และมีแผนการจัดกิจกรรมวิชาการดี ๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในนามของกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ ประธานวิชาการ และทีมงาน ที่ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้อย่างเรียบร้อยดีงาม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

สวัสดีครับ สมาชิก ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกวิทยาแห่งประเทศไทย ทุกท่าน การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่1 จะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 พค 2567 ที่ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี และสามารถเข้าประชุมแบบ online ได้ ทำให้สมาชิกทุกท่านเข้าถึงการประชุมได้ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตาม

Theme หลักของการประชุม คือ “office based procedures” หรือกระบวนการ เพื่อการตรวจ วินิจฉัย รักษา ที่สามารถทำได้ ใน คลินิก แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวโน้มการให้การรักษาพยาบาลในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดประสบการณ์ สมาชิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ขอเชิญชวนทุกท่านครับ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ
ประธานอนุกรรมการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

Program Overview

Click เพื่อ Download ตารางการประชุม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางการประชุม

Chandelier1,2
Time Title
08.00-08.30
ลงทะเบียน
08.30-09.30
พิธีเปิด

เลขาธิการ กล่าวรายงาน และเรียนเชิญประธานราชวิทยาลัยฯ ขึ้นเวที    พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์

ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

แนะนำกรรมการบริหาร วาระ 2567-2569
นโยบาย แนวทางดำเนินการของราชวิทยาลัย
ผู้บรรยาย
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์
นพ.สาธิต ก้านทอง

ประธานวิชาการ เรียนเชิญประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2567 รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

09.30-09.45
Coffee Break
09.45-11.15
Topic อนุสาขา Larynx

พลตรีหญิง รศ. ปริยนันทน์ จารุจินดา (Moderator)
Office-based Laryngeal procedure    
1.Thyro-hyoid approach with endoscopy    ผู้บรรยาย: ผศ พญ. อลีนา สรรค์ธีรภาพ  
2.Crico-thyroid approach with endoscopy     ผู้บรรยาย: อ.พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล
3.EMG-guided crico-thyroid approach     ผู้บรรยาย: ผศ พญ. ฉันทิชา โชติกวณิชย์
4.Botox injection in severe palatal myoclonus     ผู้บรรยาย1: พ.ท.จักรกฤษฎิ จันทวานิช ผู้บรรยาย2: พลตรีหญิง รศ.  ปริยนันทน์ จารุจินดา 
Office-based swallowing procedure    
5.Dysphagia office-base diagnosis     ผู้บรรยาย: อ. พญ พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
6.Office-base treatment in swallowing problem     ผู้บรรยาย: ผศ.พญ สุนันท์ องอาจ

11.15-11.45
Corporate symposium 1

Smart Spending: Allergic Rhinitis Management in Thailand
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร (Moderator)
ผู้บรรยาย: ศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล
สนับสนุนโดยบริษัท GSK จำกัด

11.45-12.45
Luncheon symposium

"Holistic Care in Otolaryngology: monitoring the patient's pathway with EAR and Respiratory"
ผู้บรรยาย: 
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
ผู้บรรยาย: รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
สนับสนุนโดยบริษัท A.Menarini จำกัด

12.45-14.15
Topic อนุสาขา Sleep

ผศ. พญ. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ (Moderator)
1. PSG Interpretation and application    ผู้บรรยาย: รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ
2. เกณฑ์การเบิกจ่าย CPAP    ผู้บรรยาย1: ผศ.(พิเศษ) พญ.นทมณฑ์ ชรากร  ผู้บรรยาย2: พญ.ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร
พิธีเปิด Service plan เขต 5 หนึ่งเขตฯ หนึ่ง sleep center
3. Round table discussion ประสบการณ์การตรวจ polysomnogram ในรพ.สาธารณสุข ปัญหา และ อุปสรรค
Moderator
พญ.เปรมวดี ถาวรประดิษฐ์
พญ.ธิติมา แสงจันทร์    
วิทยากร
ผศ.(พิเศษ)นพ.ชวน ชีพเจริญรัตน์
นพ.ธวัชชัย ทองประเสริฐ 
นพ. ลิขิต ขัตติยวิทยากุล
นพ.พิชญ์ อมตะมหัทธนะ

14.15-14.45
Corporate symposium 2

Intra oral negative air pressure เทคโนโลยี และทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย OSA
ผู้บรรยาย :
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ 
สนับสนุนโดยบริษัท นำวิวัฒน์ จำกัด

14.45-15.00
Coffee Break
15.00-15.30
Corporate symposium 3

Beyond Mucolytic Action with N-Acetylcysteine : Impacts on Human Health
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร (Moderator)
ผู้บรรยาย : ผศ.นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน
สนับสนุนโดยบริษัท SM Pharma  จำกัด

15.30-17.00
Topic อนุสาขา Otology

รศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย (Moderator)
Current trend in office-based otoendoscopy    
1. Endoscopic used for diagnosis & surveillance    ผู้บรรยาย: ผศ.พญ.ศิรินันท์ จั่นทอง
2. Endoscopic IT injection    ผู้บรรยาย: นพ. เผ่าพงษ์ เผ่าสำราญ
3. Endoscopic myringotomy with PET insertion    ผู้บรรยาย: ผศ.ดร.พญ.ภัทรวดี ประยืนยง
4. Endoscopic Myringoplasty    ผู้บรรยาย: อ.นพ.ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์

State room 2
Time Title
13.00-16.00
การประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2566